Nieuwe subsidiemogelijkheden voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs een aantal subsidieregelingen opengesteld. Er zijn met name op duurzaamheidsgebied zeer interessante nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen.

Gratis en belangeloos advies

De provincie heeft speciaal voor vragen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het adviesbureau PHB ingeschakeld die je gratis én belangeloos verder kan helpen. Denk aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, het opstellen van een plan van aanpak en het delen van kennis, ervaring en bruikbare voorbeelden.

En PHB heeft in een handige Q&A de vele mogelijkheden voor je op een rij gezet.

 1. Om welke provinciale subsidies gaat het?
  Het gaat om HIRB+ subsidies. HIRB is een afkorting voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen. HIRB+ subsidies bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland stimuleert. De HIRB-regeling bestaat al jaren en heeft zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen op bedrijventerreinen. HIRB richt zich dit jaar op:
 • Duurzaamheidsmaatregelen door gemeenten én bedrijven
 • Georganiseerd beheer / parkmanagement
 • Herstructurering van bedrijventerreinen
 1. Welk type HIRB+ is met name interessant voor het bedrijfsleven?
  Het gaat om de subsidie HIRB+ Duurzaamheid. Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie voor een hele lijst aan fysieke duurzaamheidsinitiatieven. De provincie stelt hiervoor geld beschikbaar uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidfonds (€ 100 miljoen) dat is ingesteld om gevolgen van de coronacrisis wat te verzachten.
 1. Om hoeveel geld gaat het en hoe wordt dit verdeeld?
  Er kan per aanvraag voor maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is maximaal 20% van de investeringen subsidiabel (een uitzondering geldt voor PV-/zonnepanelen waar een maximum van 10% geldt). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er geldt dus ‘Wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ Wij raden je dus aan snel te reageren, omdat wij verwachten dat het subsidieplafond van € 2,5 miljoen snel bereikt kan worden.
 1. Tot wanneer kunnen subsidieaanvragen ingediend worden?
  Aanvragen kan tot 30 december 2021 aanvragen, zolang de subsidieplafonds bij de provincie nog niet bereikt zijn.
 1. Voor wat voor een type duurzaamheidsmaatregelen wordt er subsidie verstrekt?
  Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland. Concrete voorbeelden zijn:
 • LED-verlichting
 • Restwarmtebenuttingssysteem
 • Warmte- en koudeopslag (WKO)
 • Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m
 • Oplaadpunten elektrische auto
 • Groen/gas opslag- en/of tankvoorziening
 • Ventilatiesysteem of –box(en) met warmteterugwinning
 • Vraaggestuurd ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen (hybride/zon-PV)
 • Zonneboilersysteem
 • Zonnecollectoren
 • LT-verwarmingssysteem
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten)
 • HR isolatieglas
 • Aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen
 1. Bij HIRB Duurzaamheid moeten bedrijven in een samenwerkingsverband een subsidie aanvragen. Wat betekent dat concreet?
  Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Maar er hoeft geen speciale B.V. of een andere rechtspersoon opgericht te worden. De aanvraag mag door één bedrijf mede namens twee andere bedrijven ingediend worden. Die twee bedrijven voegen hiervoor een simpele schriftelijke verklaring bij, dat de subsidie ook mede namens hen wordt aangevraagd. Het moet wel zo zijn dat de duurzaamheidsmaatregelen die mede met de subsidie worden uitgevoerd, daadwerkelijk bij alle drie de bedrijven worden uitgevoerd.
 1. Welke andere typen HIRB+ zijn interessant voor bedrijven?
  Ook HIRB+ OTW is interessant voor bedrijven. Er kan door het bedrijfsleven ook weer subsidie aangevraagd worden voor voorbereidings- en proceskosten (onderzoek / procesmanagement) voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en georganiseerd beheer (zoals parkmanagement). Dit valt onder de noemer Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW).  Subsidies bedragen maximaal € 25.000,- en maximaal 50% van de kosten zijn subsidiabel. Parkmanagement- en ondernemersorganisaties hebben de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van de OTW-regeling.
 1. Worden álle kosten gesubsidieerd met HIRB?
  Nee, dat is nooit het geval. Er is altijd sprake van cofinanciering. Ook is er altijd een maximum subsidiebedrag. HIRB+ subsidies mogen ‘gestapeld’ worden met andere subsidieregelingen, maar het is wel zaak voor de aanvrager om na te gaan of stapeling van subsidies consequenties heeft voor de andere subsidieregelingen, zoals SDE+. Hieronder staat per regeling het maximale subsidiebedrag en de minimale cofinanciering.
   
     Voor  Cofinanciering  Maximale subsidie
   OTW duurzaamheid  Voorbereiding en
   proceskosten
   50%  € 25.000
   OTW georganiseerd
   beheer (zoals
   parkmanagement)
   Voorbereiding en
   proceskosten
   50%  € 25.000
   HIRB duurzaamheid  Fysieke maatregelen /
   uitvoering
   80%  € 200.000
   HIRB duurzaamheid
   PV-panelen
   Fysieke maatregelen /
   uitvoering
   90%  € 200.00

   
 2. Welke tips & tricks zijn er?
  Tip 1 is om te bekijken of HIRB duurzaamheid gecombineerd kan worden met andere subsidieregelingen (zoals SDE+), gemeentelijke regelingen en/of fiscale voordelen (MIA/VAMIL/KIA). Let wel op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun, die tegen Europese regels indruist. Op grond van de reguliere ‘de-minimisverordening’ kunnen decentrale overheden (zoals de provincie en gemeenten) ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert.

  Tip 2 is om een HIRB-duurzaamheid aanvraag te combineren met een OTW-aanvraag, zodat ook proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden. 

  Tip 2 is eigenlijk een waarschuwing, namelijk om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen. Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de toekenningsbrief van de provincie zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring van aanvragen hoger dan € 125.000,-.
 1. Hoe kom ik in contact met PHB?
  Neem contact op met een van de PHB-adviseurs: